Tiểu cảnh sân vườn

Đất trồng cây Tribat 20dm3

Đất trồng cây Tribat 20dm3 là đất trồng cây dinh dưỡng 20dm3 tương đương với 0.02 m3 đất. 1 m3 đất cần 50 bao cùng loại

+

Túi trồng cây

+

Túi vải trồng cây thiết kế

+

Vỉ nhựa thoát nước Trung Quốc

+

Vỉ nhựa thoát nước Việt Nam

+
Bản quyền thuộc về công ty Hạ Tầng Việt